Πειράματα στη Βιομηχανική Οργάνωση
Το Εργαστήριο διαθέτει αρκετά μέλη που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στη Βιομηχανική Οργάνωση. Η πειραματική ανάλυση επιμέρους τομέων της Βιομηχανικής Οργάνωσης είναι περιορισμένη. Ένας τομέας έμφασης του νέου Εργαστηρίου είναι η μεταφορά των εργαλείων και μεθοδολογιών των πειραματικών οικονομικών σε αυτούς τους τομείς. Ως ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρουμε τον πειραματικό έλεγχο των συνεπειών των διάφορων μορφών κοινής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων και την πειραματική ανάλυση κινήτρων και συνθηκών για τη διάχυση των νέων τεχνολογιών στην οικονομία.

Πειράματα στη Μικροοικονομική
Ένας δεύτερος τομέας ερευνητικής έμφασης μελών του Εργαστηρίου είναι η πειραματική μελέτη των κοινωνικών προτιμήσεων και κινήτρων που διέπουν τη συμπεριφορά των ατόμων. Το τελευταίο ιδίως σημείο έχει να κάνει με την ανάλυση της συμπεριφοράς αναφορικά με την παροχή δημοσίων αγαθών. Τέτοια θέματα παρουσιάζουν διαχρονικά μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από καθαρά πειραματική οπτική όσο και από την οπτική του ελέγχου των σχετικών θεωρητικών προβλέψεων της Μικροοικονομικής.

Πειράματα στην Ανάλυση Πολιτικών
Διάφορα μέλη του Εργαστηρίου έχουν εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με την ανάπτυξη εργαστηριακών πειραμάτων καθώς και πειραμάτων πεδίου για να αναλύσουν συμπεριφορικές πτυχές σε πολιτικές που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τους κανόνες φορολογίας, τις βιώσιμες μεταφορές, κ.λπ.