Ένα εργαστηριακό οικονομικό πείραμα είναι μια μέθοδος ελέγχου ενός θεωρητικού συμπεράσματος των Οικονομικών. Οι ερευνητές σχεδιάζουν ένα εικονικό οικονομικό περιβάλλον σε ένα εργαστήριο Η/Υ (για παράδειγμα, μια αγορά) και δίνουν σε κάθε συμμετέχοντα στο πείραμα από ένα ρόλο (για παράδειγμα, τον ρόλο του μάνατζερ μιας επιχείρησης, κ.λπ). Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μια σειρά από οδηγίες (για παράδειγμα, τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς) και στη συνέχεια λαμβάνουν μια σειρά από αποφάσεις (για παράδειγμα, επιλογές τιμών/ποσοτήτων παραγωγής). Οι αποφάσεις όλων των συμμετεχόντων προσδιορίζουν την ισορροπία του οικονομικού περιβάλλοντος και τις αμοιβές των συμμετεχόντων. Οι αμοιβές αυτές βρίσκονται σε άμεση αναλογία με τις επιδόσεις στο εικονικό περιβάλλον (για παράδειγμα, όσο πιο επιτυχημένη μια επιχείρηση εντός της εικονικής αγοράς τόσο πιο υψηλή η πραγματική χρηματική αμοιβή του αντίστοιχου συμμετέχοντα).

Τα πειράματα διεξάγονται συνήθως στο Εργαστήριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Γάλου. Ένας (μικρός) αριθμός πειραμάτων θα γίνεται ενδεχομένως και σε άλλους χώρους. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται εγκαίρως.

Πριν διεξαχθεί ένα πείραμα οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πλήρεις οδηγίες αναφορικά με τους κανόνες του πειράματος και τον τρόπο συμμετοχής/δράσης των συμμετεχόντων. Οι οδηγίες αυτές επαρκούν για την ορθή συμμετοχή στο πείραμα, ανεξαρτήτως του πεδίου σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας.

Η αμοιβή ενός ατόμου προσδιορίζεται από τις επιλογές που θα κάνει το άτομο αυτό κατά τη διεξαγωγή του πειράματος, καθώς και από τις επιλογές των υπολοίπων ατόμων.

Η αμοιβή σας καταβάλλεται, σε χρηματικά μετρητά, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας στο πείραμα.

Η συμμετοχή συνήθως διαρκεί μεταξύ 30-60 λεπτών.Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για την εκτιμώμενη διάρκεια του εκάστοτε πειράματος πριν την προσέλευση τους στο Εργαστήριο.


Η συμμετοχή στα πειράματα είναι εντελώς ανώνυμη και οι απαντήσεις σας δεν ταυτοποιούνται σε καμία περίπτωση με το πρόσωπο σας για να επηρεάσουν την προσωπική ή την φοιτητική σας ζωή. Παρόλα αυτά, με την συμμετοχή σας στο πείραμα σας δίνεται η ευκαιρία να αλληλεπιδράσετε με άλλους φοιτητές πάνω σε ένα οικονομικό, επιχειρηματικό ή άλλο ζήτημα (ανάλογα με το θέμα της έρευνας) και να αποκτήσετε πολύτιμες εμπειρίες.

Οι ερευνητές που διοργανώνουν ένα πείραμα χρησιμοποιούν τα στατιστικά δεδομένα του πειράματος και, βάσει αυτών, προσπαθούν να βγάλουν συμπεράσματα αναφορικά με την ισχύ ή μη διάφορων οικονομικών θεωριών ή και για να αξιολογήσουν προτεινόμενες οικονομικές πολιτικές, πριν αυτές εφαρμοστούν στην πραγματική οικονομία. Εν τέλει, οι αναλύσεις τους δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά.

Αρχικά μέσω ανακοινώσεων των ιστοσελίδων https://economics.soc.uoc.gr/el και https://ceel.soc.uoc.gr/seminaria/. Επίσης, όσοι εγγραφούν στην πλατφόρμα συμμετοχής σε κάποιο πείραμα θα λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση και για επερχόμενα πειράματα.